VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov má pre spoločnosť Andrea Sarková – CezInternet.sk  veľký význam a v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov chceme byť otvorení a transparentní.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Slovenská spoločnosť „Andrea Sarková – CezInternet.sk“, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Andrea Sarková – CezInternet.sk

Ľudmily Podjavorinkej 61

953 01  Zlaté Moravce

Slovensko

obchod@cezinternet.sk

0902 121 080

Živnostenský register: Okresný úrad Senec, zápis č. 140-25549

IČO: 53473779
DIČ: 1049742177

Nie som platcom DPH

Poverený zástupca: Andrea Sarková

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP Andrea Sarková – CezInternet.sk použije štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje sa môžu poskytovať v rámci spoločnosti Andrea Sarková – CezInternet.sk

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s Andrea Sarková – CezInternet.sk a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď Andrea Sarková – CezInternet.sk spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva Andrea Sarková – CezInternet.sk kedykoľvek okrem týchto situácií:

• máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

• máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,

• máte nevyrovnaný dlh u Andrea Sarková – CezInternet.sk bez ohľadu na spôsob platby,

• ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,

• váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,

• vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,

• ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk:

Andrea Sarková – CezInternet.sk nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

• sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

• úpravou nastavení svojho účtu na webstránke https://cezinternet.sk,

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby Andrea Sarková – CezInternet.sk  obmedzil spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

• ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk, Andrea Sarková – CezInternet.sk obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

• ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Andrea Sarková – CezInternet.sk musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

• ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

• ak Andrea Sarková – CezInternet.sk už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že Andrea Sarková – CezInternet.sk spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na obchod@cezinternet.sk

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

ONLINE NÁKUP

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu u Andrea Sarková – CezInternet.sk spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb. Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov.

Chceme vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

• kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

• platobné informácie a história platieb,

• úverové informácie,

• informácie o objednávke.

Ak máte účet na webstránke https://cezinternet.sk, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo členstvom, ako sú:

• ID účtu,

• história nákupov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu. Agentúram pre referencie o úveroch na overenie totožnosti a úveru a agentúram na vymáhanie dlhov.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Andrea Sarková – CezInternet.sk mohol/mohla/o plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom.

PRIAMY MARKETING

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

S cieľom optimalizovať vašu interakciu s Andrea Sarková – CezInternet.sk vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
 • Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
 • Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet na webstránke https://cezinternet.sk, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:

 • Meno
 • Adresa
 • Vek
 • História nákupov
 • Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti Andrea Sarková – CezInternet.sk.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.

Keď tak urobíte, Andrea Sarková – CezInternet.sk vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

 • sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,
 • úpravou nastavení svojho účtu na webstránke https://cezinternet.sk

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s Andrea Sarková – CezInternet.sk.

Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme vám odporúčania vašej veľkosti a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov Andrea Sarková – CezInternet.sk, spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu na webstránke https://cezinternet.sk 

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
 • dátum narodenia,
 • rod,
 • krajina,
 • nastavenia účtu

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

 • história objednávok,
 • informácie o doručení,
 • história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

 • história klikania,
 • história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet Andrea Sarková – CezInternet.sk.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a Andrea Sarková – CezInternet.sk vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet Andrea Sarková – CezInternet.sk..

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk, napísaním na adresu obchod@cezinternet.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
 • dátum narodenia,
 • platobné informácie a história platieb,
 • informácie o objednávke,
 • číslo účtu alebo člena,
 • všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame 100 dní v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie a 12 mesiacov v prípade riadenia prípadov.

V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk. Andrea Sarková – CezInternet.sk nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

SÚŤAŽ

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú pre Andrea Sarková – CezInternet.sk na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
 • vek,
 • informácie poskytnuté v súťaži.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, Andrea Sarková – CezInternet.sk vám nebude môcť poskytovať uvedené služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame 45 dní po skončení súťaže.

ROZVOJ A ZLEPŠOVANIE

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše údaje použijeme na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Na tento účel neanalyzujeme vaše údaje na individuálnej úrovni, celé spracovávanie prebieha s pseudoanonymizovanými údajmi.

Zahŕňa to analýzu, aby boli naše služby užívateľsky prístupnejšie, ako je napríklad úprava používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo na zdôraznenie funkcií, ktoré naši zákazníci bežne používajú v našich digitálnych kanáloch, a na zlepšenie IT systémov na zvýšenie bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

Analýza sa používa aj na vývoj a stále zlepšovanie logistického toku tovaru predpovedaním nákupov, zásob a dodávok, ako aj našej kapacity zdrojov z pohľadu udržateľnosti racionalizáciou nakupovania a nastavením dodávok.

Okrem toho používame údaje na to, aby sme vedeli naplánovať nové predajne a sklady a zlepšiť náš sortiment produktov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste sa rozhodli nám ich poskytnúť:

 • číslo zákazníka,
 • dátum narodenia,
 • rod,
 • krajina,
 • nastavenia účtu.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste urobili nákup:

 • história objednávok,
 • informácie o doručovaní,
 • história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

 • história klikania,
 • história navigovania a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Používame spoločnosti, ktoré vykonávajú webové analýzy, na analýzu správania našich zákazníkov online na všeobecnej úrovni.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na vývoj a zlepšovanie našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet na webstránke https://cezinternet.sk

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk tak, že napíšete na adresu obchod@cezinternet.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov

 • číslo zákazníka,
 • číslo objednávky,
 • meno,
 • poštová adresa,
 • výška transakcie,
 • dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci spoločnosti Andrea Sarková – CezInternet.sk.

Vaše osobné údaje poskytneme IT spoločnostiam, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme si mohli svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi vo vašej krajine.

ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIU A TRESTNEJ ČINNOSTI

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie strate, zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívaniu našich služieb.

Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našom obchode.

Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,
 • ID klubového členstva,
 • číslo zákazníka,
 • videozábery,
 • história objednávok,
 • informácie o doručovaní,
 • história platieb.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo miestnym a globálnym orgánom na presadzovanie práva. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

Videozábery sa uchovávajú v súlade s miestnymi právnymi predpismi, maximálne však 30 dní.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Andrea Sarková – CezInternet.sk, že napíšete na adresu obchod@cezinternet.sk. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.